💫پــَریِ دَریــایـیِ اُقیــانـوسِ مِهـرَبـونـی💫

بـِه مـوج هـا بِگـو کـَمـی یـَواش تـَر بـِهـَم زنـنـد ،حـَوالـی تُ یـِِک نـَفـر دِلــی بـِه دریـا زده اسـت...

شروع

به نـام خـدایی کـه مـن و تُ را آفـرید :
لبخندی بچسبانید گوشه ی لبتان 
دلیلش مهم نیست! 
اصلا نیازی ب دلیل ندارد 
لبخند است دیگر... 
هفت خان رستم ک نیست! 😊


وقتی ک در زندگی من هیچ چیز نبود ،جز تیک تاک ساعت روی دیوار اتاقم
فهمیدم ک باید و باید و باید دیوانه وار
دوست بِدارم
کسی را ک مثل هیچکس نیست : )💌
Designed By Erfan Powered by Bayan